BENBROTT.SE HCP BENBROTT.SE HCP

Ställ en enda fråga

Vårt mål är att bekämpa osteoporos och sätta stopp för de frakturer som orsakas av sjukdomen. Allt du som läkare behöver göra är att ställa en enda fråga:
Har du haft en fraktur? Är svaret ja, gå vidare till frågorna nedan.
Den här informationskampanjens syfte är att öka kännedomen kring osteoporos. Den riktar sig framför allt till dem som befinner sig i riskgruppen; kvinnor, men också män över 50 år.
Till höger kan du ladda ner en informationsfolder, som innehåller en blankett som du kan ge till dina patienter för att underlätta för dig att identifiera patienter med hög risk för osteoporos.

Svarade patienten ja? Undersök vidare:

1
Är patienten över 50 år och har haft en lågenergifraktur?
2
Har patienten en förälder som haft en höft- eller kotfraktur?
3
Har patientens längd minskat med mer än tre cm innan
70 eller med mer än fem cm efter 70 års ålder?
4
Har patienten stått eller står på systemisk glukokortikoid-
behandling motsvarande en prednisolondos >= 5 mg per
dag under minst 3 månader?
Källa: Viss.nu

Räkna på frakturrisken

Om svaret är ja på någon av dessa frågor bör du gå vidare och räkna på frakturrisken.
Om FRAX-värdet tyder på att patienten har en 10-årsrisk för så kallade major osteoporotic fractures (höft, överarm, kota, handled, bäcken) på över 15 procent, bör en bentäthetsmätning övervägas. Läs mer på Viss.nu

Därför ska du bry dig om osteoporos

Konsekvens för patient
En osteoporosfraktur kan innebära stora konsekvenser för den drabbade patienten, i synnerhet om frakturen är en höftfraktur. Medelåldern för att drabbas av en höftfraktur är 82 år. Fyra månader efter är det bara omkring 30 procent som klarar av att gå utomhus utan assistans1.
Dessutom avlider 20 procent av de som drabbas av en höftfraktur inom ett år efter denna2.
Återfallsrisk
Risken att drabbas av ytterligare en fraktur är mer än fem gånger högre inom det påföljande året efter den första frakturen3.
Belastar sjukvården
Tillsammans med stroke är osteoporosrelaterade frakturer, inkluderande höftfrakturer, de två diagnoser som orsakar klart störst kostnad för antal vårddagar i Sverige4.
Kostnader för samhället
Kostnaden associerad med osteoporos uppskattades till omkring 20 miljarder SEK år 2017 och antas stiga till cirka 26 miljarder SEK fram till 20305.
Vill du läsa mer om osteoporos?
Ta del av socialstyrelsens nya riktlinjer, läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer samt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som har publicerats för osteoporos. På Fraktur.se finns mer information att läsa om osteoporos riktat mot patienter och anhöriga.
Läs nationella riktlinjer här
Läs behandlingsrekommendationer här
Läs personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp här

Referenser

  1. Rikshöft årsrapport 2018
  2. Ström O et al. Arch: Osteoporos 2011; 6: 59–155.
  3. van Geel TA, et al. AnnRheum Dis. 2009;68:99–102.
  4. Johnell et al. Osteoporosis International. 2005; 16: 222–228
  5. Brutna ben, trasiga liv: En åtgärdsplan för att lösa krisen med benskörhetsfrakturer i Sverige, International osteoporosis foundation, 2018